Oznámenie o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 4.2

1.12.2021 MAS Záhorie, o.z. oznamuje žiadateľom vyhlásenie Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský…

Oznámenie o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 4.1

1.12.2021 MAS Záhorie, o.z. oznamuje žiadateľom vyhlásenie Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj) Kód výzvy: MAS_083/4.1/2 Dátum vyhlásenia: 1.12.2021 Uzávierka: 31.1.2022…

Oznámenie o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 7.5

12.5.2021 MAS Záhorie, o.z. oznamuje žiadateľom vyhlásenie Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre podopatrenie 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých…

Aktualizácia č.3 výzvy IROP-CLLD-S704-511-001 pre aktivitu A1

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že dňom 29. 3. 2021 nadobudla účinnosť aktualizácia č. 3 výzvy IROP-CLLD-S704-511-001 pre aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií. Úplné znenie výzvy vrátane príloh sa nachádza v časti Výzvy IROP/Aktivita A1.

Aktualizácia webovej stránky

Vážení návštevnící, webová stránka www.maszahorie.eu prechádza rekonštrukciou. Týmto sa chceme poďakovať za porozumenie a trpezlivo