Implementácia stratégie CLLD MAS Záhorie, o.z.

Strategický cieľ Integrovanej stratégie územného rozvoja MAS Záhorie, o.z. je zlepšenie podmienok života v obciach, aktivizovaním miestneho obyvateľstva, rozvojom miestneho hospodárstva, skvalitnením sociálnej starostlivosti a podporu cestovného ruchu zvýšiť kvalitu života na území mikroregiónu do roku 2023. Tento strategický cieľ sa naplní splnením špecifických cieľov a implementáciou samotnej schválenej stratégie CLLD MAS Záhorie, o.z.

Hlavnou témou Integrovanej stratégie územného rozvoja MAS Záhorie, o.z. je zlepšenie podmienok každodenného života obyvateľov a zvýšenie atraktivity obcí. V rámci tejto oblasti bolo obyvateľmi rozhodnuté podporiť základné služby, rozvíjať infraštruktúru, zlepšiť vzhľad obcí, skvalitniť územie pre rozvoj cestovného ruchu. Ďalšou dôležitou oblasťou je vytvorenie príjemného prostredia nielen pre miestnych ľudí, ale aj návštevníkov územia. Taktiež je potrebné sa venovať rozvoju hospodárstva. Mikroregión by sa mal taktiež sústrediť na posilnenie podnikateľských aktivít a vytváranie pracovných miest.

Integrovanú stratégiu územného rozvoja MAS Záhorie, o.z. si môžete stiahnuť v nasledovnom odkaze: