Podpora na oživenie stratégie CLLD MAS Záhorie, o.z.

Cieľom projektu „Podpora na oživenie stratégie CLLD MAS Záhorie, o.z.“ je prostredníctvom naplnenia hlavných aktivít projektu naplniť Strategický cieľ stratégie CLLD MAS Záhorie, o.z.: „Zlepšením podmienok života v obciach, aktivizovaním miestneho obyvateľstva, rozvojom miestneho hospodárstva, skvalitnením sociálnej starostlivosti a podporou cestovného ruchu zvýšiť kvalitu života na území MAS Záhorie, o.z. do roku 2023″.

Hlavné aktivity projektu sa naplnia prostredníctvom nasledujúcich činností:

1. Propagácia a informovanie o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD

2. Výmena informácií medzi miestnymi aktérmi

3. Informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí.

Projekt sa bude realizovať na území MAS Záhorie, o.z.