Aktivita B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

Informácia o zrušení výzvy

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že ku dňu 31. 12. 2023 zruší výzvu s kódom CLLD-IROP-S704-512-002 pre aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry z dôvodu hraničného termínu uvedeného vo výzve a teda právnu nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume 15. 11. 2023.

Z tohto dôvodu MAS Záhorie, o.z. výzvu k horeuvedenému dátumu zruší.