2. výzva

Výzva č. MAS_083/4.1/2 – výzva bola vyhlásená dňa 1.12.2021

Vyzva-MAS_CLLD_MAS_083_4.1_2-1

Príloha č. 1 Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z PRV_verzia 1.3

Príloha č. 2b Projekt realizácie_verzia 1.3

Príloha č. 4b Vzor Žiadosti o nfp_verzia 1.3

Príloha č. 5b Oznámenie o späťvzatí Zonfp_verzia 1.3

Príloha č. 6B Podmienky poskyt. príspevku, výber. a hodnotiace kritériá_verzia 1.3

priloha_c_7b-opravnene-vydavky-na-vybrane_stroje-verzia-1.3

priloha_c_8a_stavebny_rozpocet-verzia-1.3

priloha_c_9b-zoznam-komodit-specialnej-rastl-vyr-verzia-1.3

priloha_c_10b-zoznam-rychlorast-drevin-pre-ucely-pest-ornej-pode-verzia-1.3

Príloha č. 13a Čestné vyhlásenie k VO_verzia 1.3

priloha_c_13b_kez-jednoduche-uctovnictvo-verzia-1.3

priloha_c_13b_kez-mikrouctovne-jednotky-verzia-1.3

priloha_c_13b_kez-podvojne-uctovnictvo-verzia-1.3

Príloha č. 15a Dokumentácia VO žiadateľ_vezia 1.3

Príloha č. 16a Metodický pokyn k sociálnenu VO_verzia 1.3

priloha_c_16b-vyhlasenie-o-velkosti-podniku-msp-verzia-1.3

Príloha č. 17b Informácia pre žiadateľov_verzia 1.3

priloha_c_18b_-prirucka_msp-verzia-1.3

Príloha č. 19b Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci_verzia 1.3

Príloha č. 21b Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu Žonfp_verzia 1.3

Príloha č. 22b Formulár žiadosti o výpis z registra trestov_verzia 1.3

Príloha č. 23 Výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov

Príloha č. 24B Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF_verzia 1.3

Príloha č. 27a Usmernenie PPA č. 10_2017 akt. 1