Financovanie prevádzkových nákladov MAS Záhorie, o.z. (Chod MAS 1)

Cieľom projektu Financovanie prevádzkových nákladov MAS Záhorie, o.z. je prostredníctvom podpory financovania prevádzkových nákladov MAS Záhorie, o.z. prispieť k plneniu cieľov stanovených v Integrovanej stratégii územného rozvoja MAS Záhorie, o. z.

Prevádzkové náklady MAS Záhorie, o.z. budú tvorené výdavkami na dve skupiny aktivít, na hlavnú aktivitu projektu a na podporné aktivity projektu.Hlavnú aktivitu projektu tvoria mzdové výdavky zamestnancov MAS Záhorie, o.z. a výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku.Podporné aktivity projektu budú najmä výdavky na obstaranie služieb, potrebných na správne fungovanie MAS Záhorie, o.z. a tvoria 15% zo mzdových výdavkov zamestnancov MAS Záhorie, o.z.