Oznámenie o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 4.1

MAS Záhorie, o.z. oznamuje žiadateľom vyhlásenie Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj).

Kód výzvy: MAS_083/4.1/4

Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 3. 2024

Dátum uzavretia výzvy: 10. 5. 2024

Kompletné znenie výzvy sa nachádza na TU.

Oficiálne znenie výzvy sa nachádza na webovom sídle ITMS2014+: https://public.itms2014.sk/vyzva?id=111d2294-0864-4537-af01-f6b7e8c2422a