Informácia o zverejnení výzvy pre podopatrenie 7.5

MAS Záhorie, o.z. oznamuje žiadateľom vyhlásenie Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 pre podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Kód výzvy: MAS_083/7.5/4

Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 3. 2024

Dátum uzavretia výzvy: 15. 4. 2024

Oficiálne znenie výzvy sa nachádza na webovom sídle ITMS2014+ https://public.itms2014.sk/vyzva?id=443ed396-3c9f-435d-ac38-c25f5a959042

Kompletné znenie výzvy vrátane príloh sa nachádza na webovom sídle MAS Záhorie, o.z. TU