Oznámenie o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 4.1

MAS Záhorie, o.z. oznamuje žiadateľom vyhlásenie Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Kompletné znenie výzvy sa nachádza na TU.

Oficiálne znenie výzvy sa nachádza na webovej adresehttps://public.itms2014.sk/vyzva?id=50047f96-c1a6-4dc0-a60d-8c629daddd61