Aktualizácia č.3 výzvy IROP-CLLD-S704-511-001 pre aktivitu A1

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že dňom 29. 3. 2021 nadobudla účinnosť aktualizácia č. 3 výzvy IROP-CLLD-S704-511-001 pre aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií. Úplné znenie výzvy vrátane príloh sa nachádza v časti Výzvy IROP/Aktivita A1.