Oznámenie o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 4.2

1.12.2021 MAS Záhorie, o.z. oznamuje žiadateľom vyhlásenie Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre podopatrenie 4.2. Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov (mimo Bratislavský kraj).

Kód výzvy: MAS_083/4.2/4

Dátum vyhlásenia: 1.12.2021

Uzávierka: 31.1.2022

Oprávnení žiadatelia:

 1. Akciová spoločnosť
 2. Družstvo
 3. Európska spoločnosť
 4. Európske družstvo
 5. Európske zoskupenie hospodárskych záujmov 
 6. Jednoduchá spoločnosť na akcie
 7. Komanditná spoločnosť
 8. Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník
 9. Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
 10. Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník
 11. Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri
 12. Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
 13. Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri
 14. Spoločnosť s ručením obmedzeným
 15. Verejná obchodná spoločnosť
 16. Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR
 17. Záujmové združenie právnických osôb

Oficiálne znenie výzvy sa nachádza na webovej adrese https://www.itms2014.sk/vyzva?id=d65977c1-1b86-452e-82f7-ebc70764634f

Dokumenty na stiahnutie TU