Informácia o aktualizácii č. 4 výzvy pre aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že dňom 13. 3. 2023 nadobudla účinnosť aktualizácia č. 4 výzvy IROP-CLLD-S704-511-001 pre aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií. Úplné znenie výzvy vrátane príloh sa nachádza v časti Výzvy IROP/Aktivita A1.