Informácia o aktualizácii č. 1 výzvy pre aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že dňom 13. 3. 2023 nadobudla účinnosť aktualizácia č. 1 výzvy IROP-CLLD-S704-512-002 pre aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.

Úplné znenie výzvy vrátane príloh sa nachádza v časti Výzvy IROP/Aktivita B1.