Oznámenie o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 4.1

MAS Záhorie, o.z. oznamuje žiadateľom vyhlásenie Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj).

Kód výzvy: MAS_083/4.1/5

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. 6. 2024

Dátum uzavretia výzvy: 12. 7. 2024

Kompletné znenie výzvy sa nachádza na TU.

Oficiálne znenie výzvy sa nachádza na webovom sídle ITMS2014+       https://public.itms2014.sk/vyzva?id=7aedcf9e-b73c-41c7-a069-e6f88de0410a