Informácia o zverejnení výzvy pre podopatrenie 7.2

MAS Záhorie, o.z. oznamuje žiadateľom vyhlásenie Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 pre podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Kód výzvy: MAS_083/7.2/6

Dátum vyhlásenia výzvy: 12. 6. 2024

Dátum uzavretia výzvy: 12. 7. 2024

Oficiálne znenie výzvy sa nachádza na webovom sídle ITMS2014+  https://public.itms2014.sk/vyzva?id=476b57d5-dd2f-4b8f-af78-fa60aeaf679b

Kompletné znenie výzvy vrátane príloh sa nachádza na webovom sídle MAS Záhorie, o.z.  TU