4. výzva pre podopatrenie 7.2 – vyhlásená 12. 6. 2024