Oznámenie o vyhlásení výzvy pre podopatrenie 4.1

1.12.2021 MAS Záhorie, o.z. oznamuje žiadateľom vyhlásenie Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 pre podopatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

Kód výzvy: MAS_083/4.1/2

Dátum vyhlásenia: 1.12.2021

Uzávierka: 31.1.2022

Oprávnení žiadatelia:

 1. Akciová spoločnosť
 2. Družstvo
 3. Európska spoločnosť
 4. Európske družstvo
 5. Európske zoskupenie hospodárskych záujmov 
 6. Jednoduchá spoločnosť na akcie
 7. Komanditná spoločnosť
 8. Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
 9. Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník
 10. Podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaný v obchodnom registri
 11. Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako osoba so slobodným povolaním
 12. Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník
 13. Podnikateľ-fyzická osoba-zapísaný v obchodnom registri
 14. Samostatne hospodáriaci roľník nezapísaný v obchodnom registri
 15. Samostatne hospodáriaci roľník zapísaný v obchodnom registri
 16. Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona zapísaná v obchodnom
  registri
 17. Spoločnosť s ručením obmedzeným
 18. Verejná obchodná spoločnosť
 19. Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR
 20. Záujmové združenie právnických osôb

Oficiálne znenie výzvy sa nachádza na webovej adrese https://www.itms2014.sk/vyzva?id=ac102d6e-771b-4274-be70-7a02658f2ceb

Dokumenty na stiahnutie TU