Aktuality

Oznámenie o vyhlásení výzvy č. MAS_083/4.2/2 pre podopatrenie 4.2

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že vyhlásila Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov. 

Oficiálne znenie výzvy vrátane všetkých príloh je uverejnené v systéme ITMS2014+. Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému ITMS2014+.

Výzva vrátane všetkých príloh je taktiež uverejnená v časti Výzvy PRV/Výzva 4.2

Oznámenie o zverejnení výzvy č. IROP-CLLD-S704-512-002 pre aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že zverejnila v časti Výzvy IROP V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného operačného programu SR 2014 – 2020 pre aktivitu B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry.

Oznámenie o Aktualizácii č. 1 výzvy č. MAS_083/4.1/1 pre podopatrenie 4.1

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. MAS_083/4.1/1 pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov a poľnohospodárskych činností.

Výzva č. MAS_083/4.1/1 pre podopatrenie 4.1 v znení Aktualizácie č. 1 sa nachádza v časti Výzvy PRV/Výzva 4.1.

Oznámenie o Aktualizácii č. 1 výzvy č. IROP-CLLD-S704-511-001 pre aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že aktualizovala V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného operačného programu SR 2014 – 2020 pre aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií.

Výzva č. IROP-CLLD-S704-511-001 pre aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií v znení Aktualizácie č. 1 sa nachádza v časti Výzvy IROP.

Oznámenie o Aktualizácii č. 3 výzvy č. MAS_083/7.5/1 pre podopatrenie 7.5

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. MAS_083/7.2/2 pre podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Výzva č. MAS_083/7.5/1 pre podopatrenie 7.5 v znení Aktualizácie č. 3 sa nachádza v časti Výzvy PRV/Výzva 7.5.

Oznámenie o zverejnení Indikatívneho harmonogramu výziev pre aktivity IROP na rok 2020

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že zverejnila v časti Výzvy IROP Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o príspevok pre aktivity z Integrovaného regionálneho operačného programu na rok 2020.

Oznámenie o vyhlásení výzvy č. MAS_083/4.2/1 pre podopatrenie 4.2

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že vyhlásila Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov. 

Oficiálne znenie výzvy vrátane všetkých príloh je uverejnené v systéme ITMS2014+. Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému ITMS2014+.

Výzva vrátane všetkých príloh je taktiež uverejnená v časti Výzvy PRV/Výzva 4.2

Oznámenie o vyhlásení výzvy č. MAS_083/4.1/1 pre podopatrenie 4.1

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že vyhlásila Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenie 4.1 Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Oficiálne znenie výzvy vrátane všetkých príloh je uverejnené v systéme ITMS2014+. Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku sa predkladajú elektronicky prostredníctvom systému ITMS2014+.

Výzva vrátane všetkých príloh je taktiež uverejnená v časti Výzvy PRV/Výzva 4.1

Oznámenie o Aktualizácii č. 2 výzvy č. MAS_083/7.5/1 pre podopatrenie 7.5

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. MAS_083/7.2/2 pre podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Výzva č. MAS_083/7.5/1 pre podopatrenie 7.5 v znení Aktualizácie č. 2 sa nachádza v časti Výzvy PRV/Výzva 7.5.

Oznámenie o Aktualizácii č. 1 výzvy č. MAS_083/7.2/2 pre podopatrenie 7.2

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. MAS_083/7.2/2 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

Výzva č. MAS_083/7.2/2 pre podopatrenie 7.2 v znení Aktualizácie č. 1 sa nachádza v časti Výzvy PRV/Výzva 7.2.  

Oznámenie o zverejnení výzvy č. IROP-CLLD-S704-511-001 pre aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že zverejnila v časti Výzvy IROP V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Integrovaného operačného programu SR 2014 – 2020 pre aktivitu A1 Podpora podnikania a inovácií.

Oznámenie o zverejnení zmluvy

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že zverejnila v časti Dokumenty/Zmluvy Zmluvu o kontokorentnom úvere.

Oznámenie o zverejnení výzvy č. MAS_083/7.5/1 pre podopatrenie 7.5

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že zverejnila v časti Výzvy PRV/Výzva 7.5 Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. MAS_083/7.5/1 pre podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie. 

 

Oznámenie o zverejnení Výzvy na predloženie cenovej ponuky

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že v časti Dokumenty Obstarávanie zverejnila Výzvu na predloženie cenovej ponuky.

 

Oznámenie o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov 

MAS Záhorie, o.z., oznamuje, že zverejnila v časti Výzvy PRV Výzvu na výber odborných hodnotiteľov opatrení PRV. 

 

Oznámenie o zverejnení Indikatívneho harmonogramu výziev pre aktivity IROP

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že zverejnila v časti zvy IROP Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o príspevok pre aktivity z Integrovaného regionálneho operačného programu.

 

Oznámenie o uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP - Implementácia IROP

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že dňa 11. 7. 2019 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP na implementáciu aktivít IROP. Zmluva je zverejnená v Centrálnom registry zmlúv.

 

Oznámenie o zverejnení výzvy č. MAS_083/7.2/2 pre podopatrenie 7.2

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že zverejnila v časti výzva 7.2 Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 č. MAS_083/7.2/2 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj). 

 

Oznámenie o zverejnení Harmonogramu výziev pre podopatrenia PRV

MAS Záhorie, o.z. oznamuje, že zverejnila v časti Harmonogram výziev Harmonogram výziev na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre podopatrenia z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. 

 

Projekt Chod MAS

MAS Záhorie, o.z. v súčasnosti realizuje projekt s názvom Financovanie prevádzkových nákladov MAS Záhorie, o.z., kód projektu: 302051N204, ktorý je podporený z finančných prostriedkov Európskej únie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020. 


4. júna 2018 - bola zverejnená nová zmluva

15. januára 2018 - Výzva na predloženie cenovej ponuky

MAS Záhorie, o.z. vyhlasuje Výzvu na predloženie cenovej ponuky na predmet obstarávania s  názvom: Prenájom kancelársky priestorov. Potrebné dokumenty nájdete na tomto odkaze


Dňa 26. júna 2017 o 9.00 hod. v Klubovni poslancov Mestského úradu Senica na 2. poschodí sa uskutoční Valné zhromaždenie členov o.z. MAS Záhorie s nasledovným programom:

  • Otvorenie
  • Aktuálne informácie k vyhlásenej novej výzve k získaniu štatútu MAS
  • Schválenie vypracovanej stratégie CLLD MAS Záhorie, o.z. vrátane rozpočtu
  • Rôzne
  • Diskusia

Účasť všetkých členov o.z. MAS Záhorie je potrebná.


 Dňa 9. júna 2017 o 9.00 hod. v zasadačke Mestského úradu Senica na 3. poschodí sa uskutoční zasadnutie pracovnej skupiny verejného sektora – primátorov a starostov členských miest a obcí o.z. MAS Záhorie za účelom prerokovania upraveného návrhu rozpočtu pre verejný sektor.


Dňa 24. 5. 2017 o 9:00 hod. na Mestskom úrade v Senici, v zasadačke na 3. poschodí, sa uskutoční zasadnutie pracovnej skupiny "Poľnohospodárstvo a potravinárstvo"