Informácia o zverejnení výzvy pre podopatrenie 7.5

MAS Záhorie, o.z. oznamuje žiadateľom vyhlásenie Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 pre podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.

Kód výzvy: MAS_083/7.5/3

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 6. 2023

Dátum uzavretia výzvy: 15. 8. 2023

Oficiálne znenie výzvy sa nachádza na webovej adrese https://public.itms2014.sk/vyzva?id=a246d557-0e16-4696-a2d9-7260b0eedda5

Výzva vrátane príloh na stiahnutie TU