Informácia o zverejnení výzvy pre podopatrenie 7.2

MAS Záhorie, o.z. oznamuje žiadateľom vyhlásenie Výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 pre podopatrenie 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.

Kód výzvy: MAS_083/7.2/3

Dátum vyhlásenia výzvy: 16. 6. 2023

Dátum uzavretia výzvy: 11.8. 2023

Oficiálne znenie výzvy sa nachádza na webovej adrese https://www.itms2014.sk/vyzva?id=d65977c1-1b86-452e-82f7-ebc70764634f

Výzva vrátane príloh na stiahnutie TU