Projekt "Financovanie prevádzkových nákladov MAS Záhorie, o.z."

Cieľom projektu Financovanie prevádzkových nákladov MAS Záhorie, o.z. je prostredníctvom podpory financovania prevádzkových nákladov MAS Záhorie, o.z. prispieť k plneniu cieľov stanovených v Integrovanej stratégii územného rozvoja MAS Záhorie, o. z.
Prevádzkové náklady MAS Záhorie, o.z. budú tvorené výdavkami na dve skupiny aktivít, na hlavnú aktivitu projektu a na podporné aktivity projektu.
Hlavnú aktivitu projektu tvoria mzdové výdavky zamestnancov MAS Záhorie, o.z. a výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku.
Podporné aktivity projektu budú najmä výdavky na obstaranie služieb, potrebných na správne fungovanie MAS Záhorie, o.z. a tvoria 15% zo mzdových výdavkov zamestnancov MAS Záhorie, o.z.
 
MAS Záhorie, o.z. získalo štatút miestnej akčnej skupiny na základe predloženej a schválenej stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou. 

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nadobudla účinnosť dňa 3. mája 2018. Celková zazmluvnená suma predstavuje 119 815,96€, z toho nenávratný finančný príspevok je 113 825,16€ a vlastné zdroje prijímateľa sú vo výške 5 990,80€. Príspevok Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja je v sume 113 825,16€.

Plánovaná realizácia projektu je v období január 2018 – október 2019.