Podpora v rámci CLLD

pozostáva z nasledujúcich častí:

  1. Prípravná podpora – cieľom je pripraviť partnerstvá pre uchádzanie sa o podporu v rámci CLLD a pomôcť im pripraviť a následne implementovať stratégiu CLLD. Prípravná podpora bude financovaná z EPFRV.
  2. Podpora implementácie operácií v rámci stratégie CLLD – cieľom je realizácia jednotlivých opatrení definovaných v stratégiách CLLD. MAS pripraví stratégiu CLLD a oprávnené opatrenia bude financovať prostredníctvom 2 fondov, ktoré sú súčasťou CLLD, a to: EPFRV a EFRR.
  3. Príprava a vykonávanie projektov spolupráce – cieľom je umožniť pripraviť a následne realizovať projekty spolupráce MAS medzi územiami v rámci štátu ako aj územiami medzi jednotlivými krajinami EÚ príp. mimo EÚ. Projekty spolupráce MAS budú financované z EPFRV.
  4. Chod MAS a animácia – cieľom je poskytnúť finančné prostriedky pre MAS na prevádzkové náklady a náklady spojené s animáciou a umožniť tak plynulú prevádzku MAS a dostatočnú propagáciu vykonávanej stratégie CLLD. Tieto náklady budú financované z EPFRV ako aj z EFRR.