Čo je MAS?

Miestna akčná skupina je zoskupenie predstaviteľov verejných a súkromných miestnych spoločensko-hospodárskych záujmov, v ktorých na úrovni rozhodovania nemajú ani orgány verejnej moci, ani žiadna záujmová skupina viac ako 49 % hlasovacích práv.

  1. počet obyvateľov MAS nesmie byť nižší ako 10 000 a vyšší ako 150 000
  2. hustota obyvateľov na území MAS musí byť nižšia ako 150 na 1 km štvorcový.
  3. minimálny počet obcí tvoriacich MAS je 7
  4. z podpory sú vylúčené obce nad 20 000 obyvateľov ako koneční prijímatelia, ale môžu byť členmi MAS
  5. MAS musí mať vypracovanú stratégiu miestneho rozvoja s jasne formulovanými prioritami, opatreniami, ktoré budú prispievať k podpore miestneho rozvoja
  6. územie, na ktoré sa vzťahuje stratégia musí pokrývať súvislé vidiecke územie, ohraničujúce katastre všetkých zahrnutých obcí v rámci územia žiadajúceho o podporu, ktoré je sformované na princípe spoločného záujmu.